Schronisko z usługami opiekuńczymi w Jeruzalu, gm. Kowiesy, woj. łódzkie


  Maj 2024, swoją działalność rozpoczyna Schronisko z usługami opiekuńczymi w Jeruzalu w gminie Kowiesy. Budynek schroniska jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i pozbawiony barier architektonicznych. Placówka mieści się na 2 hektarowym ogrodzonym terenie z utwardzonymi alejkami umożliwiającym podopiecznym bezpieczne korzystanie z aktywności na zewnątrz budynku. Placówka dysponuje łącznie 30 miejscami dla kobiet i mężczyzn.
Schronisko z usługami opiekuńczymi umożliwia świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym częściowej pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej. Do naszego schroniska mogą trafiać również osoby w okresie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej, jednak nie dłużej niż na 4 miesiące. Prowadzona przez nas placówka spełnia wszystkie standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni i ustway o pomocy spoecznej. Posiadamy pozytywane opinie Państwowej Straży Pożarnej i Stacji Sanitarno-epidemiologicznej.
Schronisko z usługami opiekuńczymi w Jeruzalu ukierunkowane jest na pomoc w formie całodobowego pobytu, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej, ubrania adekwatnego do pory roku, zapewnienia posiłków oraz usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają takiej pomocy.
Podopieczni placówki mogą liczyć m.in. na wsparcie pracownika socjalnego, wykwalifikowanych opiekunów medycznych i opiekunów osób starszych, pracownika administracyjnego oraz prawnika. W placówce prowadzone są również działania ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej osób starszych i niepełnosprawnych. Nasza oferta zapewnia mieszkańcom schroniska możliwość godnego, wartościowego i satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej opieki pielęgnacyjnej i opiekuńczej.
Przyjęcie osób do prowadzonego przez nas schroniska z usługami opiekuńczymi jest możliwe za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na ostatni stały adres zameldowania osoby kierowanej.