STATUT STOWARZYSZENIA "AKADEMIA INNOWACJI SPOŁECZNYCH"

Rozdział I Postanowienia Ogólne

§1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie "Akademia Innowacji Społecznych" w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem

§ 2.

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Bieganów.
3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§ 3.

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4.
Stowarzyszenie "Akademia Innowacji Społecznych" jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 5.
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach lub profilu działalności.

§ 6.
1.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenia może zatrudnić pracowników.
2. Pracownikiem Stowarzyszenia może być zarówno członek Stowarzyszenia, jak również osoby nienależące do Stowarzyszenia.

§ 7.
Nadzór nad Stowarzyszeniem Akademia Innowacji Społęcznych należy do Starosty Powiatu Grodziskiego.

§ 8.
Do momentu rejestracji w K.R.S Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez Komitet Założycielski składający się z 2 członków Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele i środki działania
§ 9.
Działalność statutowa Stowarzyszenia jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i działalność odpłatna.
§ 10.

Celem Stowarzyszenia "Akademia Innowacji Społecznych" jest:
a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
b) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
c) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa; działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
d) działalność charytatywna;
e) działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
f) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza;
g) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
h) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
i) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
j) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
k) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
l) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
m) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
n) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
o) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
p) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
q) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
r) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; promocja i organizacja wolontariatu;
s) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa; upowszechniania i ochrony praw dziecka;
t) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
u) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
v) aktywizacja, rehabilitacja, readaptacja osób niepełnosprawnych;
w) działalność na rzecz osób doświadczających przemocy.

§ 11.

Stowarzyszenie "Akademia Innowacji Społecznych" swe cele realizuje poprzez:
a) podejmowanie działań na rzecz osób wykluczonych społecznie w zakresie rehabilitacji, readaptacji i resocjalizacji;
b) opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej;
c) organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych dla dzieci i młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych;
d) ułatwienia powrotu do społeczeństwa osobom wykluczonym społecznie;
e) upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o społecznych kosztach i skutkach bezdomności, alkoholizmu i innych patologiach społecznych oraz o ich psychologicznym i społecznym podłożu;
f) rozwijanie współpracy z władzami i organami administracji w zakresie zwalczania i zapobiegania bezdomności, alkoholizmu i innych patologii społecznych;
g) pomoc w wychodzeniu z bezdomności i uzależnienia;
h) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z organami władz i administracji terenowej, państwowej i organizacjami społecznymi, a także organizowanie różnych form społecznych i instytucjonalnych działań dla zwalczania zjawiska bezdomności, alkoholizmu oraz innych form patologii społecznych;
i) organizowanie szkoleń przygotowujących pracowników placówek oraz społeczników do pomagania osobom bezdomnym, uzależnionym, zagrożonym alkoholizmem oraz zagubionym;
j) tworzenie placówek o różnym profilu oraz placówek profilaktycznych dla osób zagrożonych patologiami społecznymi oraz bezdomnością;
k) prowadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów i inspirowanie działalności publikacyjnej i wydawniczej, współdziałanie ze środkami masowego przekazu;
l) prowadzenie działań popularyzujących alternatywne wobec alkoholizmu, pozytywne społeczne formy aktywności;
m) organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
n) inicjowanie form samopomocy mających na celu ingerowanie środowisk rodzinnych w podejmowaniu działań mających minimalizować środowiskowe i interpersonalne przyczyny bezdomności i alkoholizmu;
o) organizowanie i szkolenie szkoleń zawodowych;
p) prowadzenie działalności gospodarczej, której cały dochód zostanie przeznaczony na działalność Stowarzyszenia;
q) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia;
r) inne formy działalności dozwolone prawem.

Rozdział III
Członkowie - Prawa i obowiązki
§ 12.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 13.

Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 14.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklaracje członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia,
c) Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel polski zainteresowany merytoryczną pracą i realizacją statutowych celów Stowarzyszenia, który ukończył 18 lat.

§ 15.
Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji zawierającej zobowiązanie do przestrzegania obowiązków członka Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu.

§ 16.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) przestrzegania postanowień statutu i regulaminów oraz stosowania się do uchwał władz Stowarzyszenia;
b) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
c) regularnego opłacania składek członkowskich;
d) przestrzegania norm współżycia koleżeńskiego i samopomocy koleżeńskiej;
e) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
f) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 17.

Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia;
b) udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach, szkoleniach; imprezach, wycieczkach krajowych i zagranicznych organizowanych przez Stowarzyszenie, zgodnie z regulaminem ustalonym przez Zarząd;
c) działania w sekcjach roboczych;
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 18.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna oraz prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkowie wpierający mogą również w miarę swoich możliwości wspomagać działalność Stowarzyszenia w inny sposób dozwolony prawem.

§ 19.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 20.
Członkowie wspierający przyjmowani są przez Zarząd na podstawie deklaracji.

§ 21.
Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 22.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 23.
Członkowie honorowi przyjmowanie są przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek 6 członków Stowarzyszenia.

§ 24.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 25.

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich

§ 26.

Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez zarząd:
- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
- z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia
- z powodu nie płacenia składek z okres pół roku
- na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 27.

Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

§ 28.

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego.
Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 29.

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
d) Sąd Koleżeński

§ 30.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 (pięć) lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów. Członkowie organów Stowarzyszenia za pełnienie swojej funkcji mogą pobierać wynagrodzenie .

§ 31.

Członkowie mogą pełnić swoje funkcje dłużej niż dwie kadencje.

§ 32.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 33.
W przypadku gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, zwołuje się Walne Zgromadzenie Członków celem uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 34.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
" z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
" z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 35.

W Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym biorą udział:
" Członkowie ustępujących władz
" Członkowie honorowi
" Przedstawiciele członków wspierających
" Zaproszeni goście

§ 36.

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne

§ 37.

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 38.

Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 39.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami, dla którego zostało zwołane.

§ 40.

Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych. Głosowanie jest jawne.

§ 41.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
b) uchwalania zmian Statutu;
c) wybór Prezesa Zarządu, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego;
d) uchwalanie budżetu;
e) zatwierdzanie wytycznych i sprawozdań finansowych;
f) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Zarządu, Komisji Rewizyjne, Sądu Koleżeńskiego;
h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
j) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, Komisji Rewizyjnej, Sądowi Koleżeńskiemu;
k) zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
l) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie zniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 42.

Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 43.

Zarząd składa się z 2 członków, prezesa oraz skarbnika wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

§ 44.

Zarząd odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 45.

Posiedzenia Zarządu odbywają się miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

§ 46.

Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa lub Skarbnika Zarządu.

§ 47.

Uchwały Zarządu zapadają jednogłośnie.

§ 48.

Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
c) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
d) uchwalanie regulaminów wewnętrznych i instrukcji,
e) sporządzanie placów pracy i budżetu,
f) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
h) podejmowanie decyzji co do wielkości składek członkowskich,
i) powoływanie placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz nadzorowanie ich działalności,
j) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
k) przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
l) zawieszenie w czynnościach lub odwołanie ze składu Zarządu tych jego członków którzy systematycznie uchylają się od pracy,
m) powoływanie członków komisji powstających przy Zarządzie,
n) podejmowanie uchwał o prowadzeniu działalności gospodarczej
o) podpisywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych.

§ 49.

Zarząd ma obowiązek w terminie 4 tygodni od daty zgłoszenia wniosku przez Komisję Rewizyjną lub 1/3 liczby członków Stowarzyszenia zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.

§ 50.

Do reprezentowania, zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa Zarządu i Skarbnika Zarządu działających łącznie. Zarząd może powoływać pełnomocników do określonych zadań oraz składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia.
§ 51.

Zarząd może zmniejszyć lub zawiesić płacenie składek dla poszczególnych lub wszystkich członków Stowarzyszenia.

§ 52.

Członek Zarządu traci swój mandat w przypadku:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) zrzeczenia się funkcji,
c) odwołania z funkcji przez Zarząd z powodu systematycznego uchylania się od pracy.

Komisja Rewizyjna

§ 53.

Komisja Rewizyjna powoływana jest do spraw kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 54.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, spośród których wybiera się przewodniczącego.

§ 55.

Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji z Zarządzie lub e stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.

§ 56.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
" pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
" Byś skazani wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej
" otrzymywać z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 57.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) opiniowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych stowarzyszenia
d) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Wlanego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
e) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
f) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 58.

Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swoich obowiązków jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia
b) żądania od członków Zarządu pisemnych lub ustnych wyjaśnień

§ 59.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym, a także występować do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi.

Sąd Koleżeński

§ 60.

Sąd Koleżeński składa się z 3 osób, z pośród których wybiera się przewodniczącego.

§ 61
.
Do zakresu działalności Sądu Koleżeńskiego należy:
a) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia dotyczących nie przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz, naruszenie zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;
b) rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń władz;
c) orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są ostateczne;
d) organizację i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK i FUNDUSZE
§ 62.

Majątek Stowarzyszenia powstaje:
ze składek członkowskich,
darowizn, spadków, zapisów,
dotacji, subsydiów,
działalności odpłatnej,
wpływów z działalności gospodarczej,
zbiórek publicznych,
przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
dochodów z imprez, konkursów, licytacji, przetargów,
nawiązek przyznawanych przez właściwy organ.

§ 63.

1. Środki pieniężne mogą być przechowywane na rachunkach bankowych Stowarzyszenia lub w gotówce w kasie Stowarzyszenia.
2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód będzie przeznaczany na jego cele statutowe, tj. na cele działalności pożytku publicznego.

§ 64.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 65.

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 66.

Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy zostają w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 67.

Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to nastąpi bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 68.

Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów, lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

§ 69.

Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VI
POZSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 70.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 71.

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów - (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie braku kworum zwykłą większością głosów. W ostateczności Prezes Stowarzyszenia.

§ 72.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 73.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.